Betingelser for tilmelding til Børsen Executive Club

1. Betingelser og accept

I dette dokument er angivet de betingelser, der gælder for tilmelding til konferencen, Børsen Executive Club, som afholdes af Dagbladet Børsen og administreres via værktøjet "Conference Manager™" (i det følgende benævnt "Betingelserne").

Conference Manager™ er et program og en tjeneste (online værktøj) leveret af Conference Manager A/S, Kongevejen 268, 2830 Virum, CVR-nr. 19 75 62 89, tlf. 70 20 92 50, e-mail: info@conferencemanager.dk. Nærmere oplysninger om Conference Manager og Conference Manager A/S findes på www.conferencemanager.dk.

Ved at acceptere Betingelserne accepterer De Betingelsernes fulde udstrækning.


2. Definitioner

I Betingelserne finder følgende definitioner anvendelse:

Conference Manager™: Har den i punkt 3 angivne betydning og omfatter, foruden selve programmet, (software, applikationer mv.) også det dertil knyttede koncept. Medlemsklubben: Børsen Executive Club

De Indtastede Oplysninger: De oplysninger, som De ved tilmelding til Børsen Executive Club bedes indtaste herunder om Fornavn, Efternavn, Stilling, Virksomhed, Email, Adresse, Postnr, By, EAN-nummer, Mobiltelefon, Rabatkode, CVR-nummer, Ja tak, Børsen må gerne kontakte mig, Ja tak, Børsens partnere må gerne kontakte mig, Titel, Særlige kommentarer. Oplysningerne indsamles af arrangøren.

Foredragsholder: En person, der deltager i en konference/et arrangement i sin egenskab af foredrags-/oplægsholder.

Arrangør: Den person, der står for planlægningen af en konference/et arrangement på en given lokation.

Afholder: Den virksomhed eller person, som afholder en konference/et arrangement på en angiven lokation.

Lokation: Et konferencecenter, et mødelokale eller lignende fysisk lokalitet, hvor arrangøren afholder sit arrangement.

Deltager: En person, der skal deltage i en konference/et arrangement, der afholdes af arrangøren på en angiven lokation.

Privatlivspolitik: Afholderens til enhver tid fastlagte privatlivspolitk.


3. Conference Manager™ - beskrivelse og rettigheder

Conference Manager™ er et online værktøj, som stilles til rådighed for Konferenceafholderen via webadresserne: www.conferencemanager.dk og conferencemanager.dk.

Conference Manager™ er udviklet og ejet af Conference Manager A/S.

Aftalen om konferencen/arrangementet indgås mellem Konferencedeltageren og Konferenceafholderen.


4. Indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger

Conference Manager A/S stiller efter instruks fra arrangøren Conference Manager™ websitet til Konferencearrangørens rådighed, hvorfor arrangøren i persondatalovens forstand har karakter af dataansvarlig mens Conference Manager A/S er databehandler.

De indtastede personoplysningerne lagres i et af arrangøren oprettet forum på Conference Manager™.
Du kan læse mere om arrangørens behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder efter databeskyttelsesreglerne her.

Ved at acceptere Betingelserne gøres De opmærksom på,

- at arrangøren/afholderen videregiver De Indtastede Oplysninger til foredragsholderen/foredragsholderne.

- at arrangøren/afholderen videregiver De Indtastede Oplysninger til andre deltagere i form af udlevering af deltagerlister og lignende,

- at arrangøren/afholderen videregiver De Indtastede Oplysninger til de ansvarlige for den angivne lokation,

- at arrangøren/afholderen videregiver De Indtastede Oplysninger til Conference Manager A/S, som anvender De Indtastede Oplysninger i anonymiseret form til statistiske formål samt til videreudvikling af Conference Manager A/S' systemer.

- at arrangøren/afholderen kan offentliggøre De Indtastede Oplysninger på en offentlig tilgængelig deltagerliste, og


- at Conference Manager A/S lagrer De Indtastede Oplysninger, som er indtastet eller på anden måde gjort tilgængelige i Conference Manager™ i forhold til arrangementet, i perioden frem til konferencens/arrangementets afholdelse i overensstemmelse med Privatlivspolitikken og maksimalt -12 måneder efter konferencens/arrangementets afholdelse.

De Indtastede Oplysninger er, set i forhold til Conference Manager A/S, at betragte som afholderens eksklusive ejendom. Såfremt deltagere måtte have rettigheder, herunder intellektuelle rettigheder i forhold til sådan information/data, er disse rettigheder Conference Manager A/S uvedkommende.


5. Annullering / Fortrydelsesret

Hvis De tilmelder Dem som privatperson, og forudsat at de ikke tilmelder Dem et arrangement i Deres egenskab af erhvervsdrivende eller på vegne af en erhvervsdrivende, kan De fortryde Deres tilmelding efter forbrugeraftalelovens §19.

Fortrydelsesfristen er 14 dage, og fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, De har tilmeldt Dem Børsen Executive Club. Fortrydelse kan ikke ske med mindre end 14 dages varsel til arrangements første afviklingsdag.


6. Immaterielle rettigheder

Hjemmesiden indeholder ophavsretligt beskyttet materiale og andet materiale beskyttet af andre immaterielle rettigheder.
De må alene benytte Hjemmesiden i overensstemmelse med de rettigheder, som lovgivningen giver Dem. Enhver anden benyttelse kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Conference Manager A/S.


7. Lovvalg og værneting

Brugen af denne Hjemmeside er undergivet dansk lovgivning.
Eventuelle tvister skal afgøres ved byretten i 1. instans.